logo arges erp

Pravila privatnosti

S danom 01.01.2021.

Arges d.o.o., Preloška 117, 40000 Čakovec; OIB: 39712988809, zastupan po Nikola Toplek kao Pružatelj usluge i Izvršitelj obrade osobnih podataka,

www.arges.hr ; mail: arges@arges.hr,

objavljuje PRAVILA PRIVATNOSTI KORISNIKA

te ih je svaki korisnik aplikativno dužan pročitati i prihvatiti prije početka korištenja aplikacije ili djela aplikacije u svim njezinim oblicima te u svim informatičkim sustavima u koje je ista implementirana djelomično ili u cjelini.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

  1. Ime i prezime korisnika

  2. OIB korisnika

  3. Kontakt podaci korisnika

  4. Kolačići u pregledniku

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

1. Svoju privolu za obradu podataka koja se podrazumijeva kao sadržajni dio usluge i bez koje nije moguće dovršiti postupak registracije, odnosno nismo u mogućnosti pružiti uslugu, Korisnik daje dovršenjem postupka registracije odnosno egzaktnim prihvatom Pravila privatnosti kao i Općih uvjeta korištenja i najma te o tome vodimo evidenciju uz slanje potvrde o prihvatu na email adresu korisnika.

2. Podaci o Korisniku mogu se obrađivati i u druge zakonom određene te dopuštene svrhe.

3. Korisnik je suglasan da pružatelj usluge koristi njegove osobne podatke i u promidžbene svrhe vezane isključivo uz sustav za blagajničko poslovanje te u svrhu zaštite legitimnih poslovnih interesa, odnosno prevencije zlouporabe i prijevara, a posebno:

(1) u svrhu opće korisničke podrške (savjetovanja), unapređivanja prodaje i promidžbe usluga i proizvoda pružatelja usluge, te segmentacije i istraživanja tržišta, a u cilju kreiranja novih proizvoda i usluga pružatelja usluge;

(2) u svrhu izravne promidžbe usluga i proizvoda pružatelja usluge radi što boljeg informiranja Korisnika o ponudi proizvoda i usluga pružatelja usluge putem pisanih obavijesti, elektronske pošte, telefona, telefaksa, tekstualnih poruka (sms, mms), izravnim kontaktom od strane ovlaštenog prodajnog djelatnika i sl. Izravna promidžba će se odnositi isključivo na novu ponudu Arges d.o.o..

4. Korisnik ima mogućnost dostave prigovora na ovu vrstu kontakta putem e-maila arges@arges.hr ili telefona na 099 309 2121.

5. Pružatelj usluge neće podatke Korisnika prosljeđivati trećim stranama u svrhu marketinga. Korisnik je suglasan da pružatelj usluge prikupljene podatke koji se odnose na njega, a koji se prikupljaju u svrhu navedenu u Općim uvjetima i Pravilima privatnosti te ostale podatke potrebne za ispunjenje ugovora iznosi izvan Republike Hrvatske, u zemlje u kojima se nalaze podatkovni centri na kojima će biti instalirana Aplikacija. Podatkovni centri se nalaze u Europskoj uniji.

6. Korisnik je suglasan da pružatelj usluge može ustupati podatke trećim osobama radi naplate potraživanja koja ima prema Korisniku, a to sve radi zaštite legitimnog poslovnog interesa pružatelja usluge u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, umanjenja postojećeg i budućeg duga, kao i u svrhu zaštite interesa Korisnika.

7. Podatke o trećim osobama koje Korisnik prikuplja i unosi u Aplikaciju pružatelj usluge ne smije davati na korištenje drugim primateljima, niti ih smije obrađivati za bilo koju drugu svrhu, osim u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ugovorom.

8. Podaci uneseni od strane Korisnika u Aplikaciju i sadržaj koji Korisnik obrađuje najmom Aplikacije, predstavljaju povjerljive podatke Korisnika. Navedeni podaci i odabir načina njihove obrade, u skladu s ovim Pravilima privatnosti i Općim uvjetima, spadaju pod isključivu kontrolu Korisnika. Pružatelj usluge neće ostvarivati pristup, koristiti, mijenjati niti na bilo koji drugi način obrađivati u vlastite svrhe podatke koje korisnik unosi u Aplikaciju pri korištenju usluge i koji se obrađuju od strane korisnika korištenjem Aplikacije.

9. Pružatelj usluge je dužan čuvati kao povjerljive sve podatke o kojima bi, radi ispunjavanja svojih obveza prema Korisniku sukladno ovim Općim uvjetima, mogao dobiti saznanje, te će osiguravati odgovarajuće mjere zaštite podataka.

10. Pružatelj usluge ili Korisnik ne smiju otkrivati povjerljive informacije koje se odnose ili su vezane uz ugovor o najmu aplikacije neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strane bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, a iste je jedna strana povjerila drugoj za vrijeme trajanja korištenja aplikacije, a osobito ne smiju otkrivati gore navedene informacije izravnim ili neizravnim konkurentima druge strane.

11. Korisnik potvrđuje da je u smislu važećih propisa detaljno obaviješten o obradi podataka te je suglasan s načinima davanja privola iz prethodnih članaka.

12. Svaka privola dana u skladu s odredbama ovih Pravila privatnosti može se u svako doba besplatno opozvati ili ograničiti, u cijelosti ili djelomično (uključujući u pogledu željenog načina primanja promidžbenih obavijesti) odnosno iskoristiti „Pravo na zaborav“, podnošenjem zahtjeva pružatelju usluge pisanim putem, osobno, elektronskom poštom na arges@arges.hr ili telefonskim pozivom na 099 309 2121.

13. Pružatelj usluge dužan je prikupljene podatke na odgovarajući način zaštititi od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

KONTAKT SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko korisnik ima pitanja ili prigovor ili želi iskoristiti svoja prava Službenika za zaštitu osobnih podataka može kontaktirati na adresu elektroničke pošte manager@redcode-web.design ili na broj telefona +385989392179