logo arges erp

Opći uvjeti korištenja i najma

Opći uvjeti korištenja i najma aplikacije ARGES_ERP na svim platformama i operativnim sustavima

Verzija od 01.01.2021.

Verzija Općih uvjeta stupa na snagu danom donošenja.

Opće uvjete donosi;

Arges d.o.o., Preloška 117, 40000 Čakovec; OIB: 39712988809, zastupan po Nikola Toplek

 www.arges.hr ; mail: arges@arges.hr,

te ih je svaki korisnik aplikativno dužan prihvatiti prije početka korištenja aplikacije ili djela aplikacije u svim njezinim oblicima te u svim informatičkim sustavima u koje je ista implementirana djelomično ili u cjelini.

1.

UVODNE ODREDBE

1.1

Ovim Općim uvjetima (dalje u tekstu: Opći uvjeti) najma i korištenja aplikacije tvrtke Arges d.o.o. (dalje u tekstu: Arges) utvrđuju se sadržaj i uvjeti korištenja aplikacije ARGES_ERP (dalje u tekstu: Aplikacija) te prava i obveze. 

1.2

Opće uvjete je svaki korisnik aplikativno dužan prihvatiti prije početka korištenja aplikacije ili djela aplikacije u svim njezinim oblicima te u svim informatičkim sustavima u koje je ista implementirana djelomično ili u cjelini. 

1.3

Prihvaćanjem uvjeta korištenja usluga Arges-a utvrđenih ovim Općim uvjetima korisnik potvrđuje da su mu isti bili poznati i dostupni u trenutku sklapanja ugovora, odnosno početka korištenja Aplikacije. 

1.4

Sastavni dio Općih su i paketi i cijene paketa javno dostupni na arges.hr web stranicama. 


2.

POJMOVI I DEFINICIJE

Pružatelj usluge je tvrtka Arges d.o.o., OIB 39712988809, Preloška 117, 40000 Čakovec, izvršitelj obrade podataka.

2.1

Korisnik je pravna ili fizička osoba s kojom pružatelj usluge sklapa ugovor za najam i korištenje Aplikacije putem sredstava daljinske komunikacije, sukladno važećim propisima. 

2.2

Korisnik je voditelj obrade podataka, u smislu upravljanja i obrade unesenih podataka iz točke 13.8 ovih Općih uvjeta. 

2.3

Odgovorna osoba je ovlaštena osoba Korisnika koja se registrirala za korištenje, odnosno najam Aplikacije i koja je početkom korištenja prihvatila Opće uvjete kao i svi njezini zaposlenici.

2.4

ARGES_ERP je sustav za blagajničko poslovanje, odnosno aplikacija usklađena sa odredbama Zakona o fiskalizaciji, razvijena od strane pružatelja usluge (u daljnjem tekstu: Aplikacija).

2.5

Korisnički račun podrazumijeva omogućavanje pristupa Aplikaciji Korisniku, nakon dovršetka postupka registracije.

2.6

Paketi Aplikacije su sastavni dio cjenika koji uključuje opis, specifičnosti i pripadajuće cijene pojedine usluge pružatelja usluge, a koja je svakodobno dostupna Korisniku na internet stranicama arges.hr te čini sastavni dio Općih uvjeta.

2.7

Ograničenje najma ili korištenja Aplikacije je onemogućavanje Korisniku korištenja određene usluge, koje će se primijeniti kada se ispune uvjeti za privremeno ili trajno isključenje sukladno važećim propisima, odnosno ovim Općim uvjetima. Prilikom reaktivacije Korisnika biti će naplaćena propisana naknada.

2.8

Baza podataka je skup svih podataka unesenih kroz Aplikaciju (računi, kupci, itd.), spremljen u internom formatu prilagođenom potrebama Aplikacije. 

2.9 

Operater je Korisnik sustava u vidu zaposlenika/djelatnika Korisnika sustava


3.

TEHNIČKI UVJETI ZA KORIŠTENJE APLIKACIJE

3.1

Za korištenje Aplikacije Korisnik o svom trošku mora osigurati sljedeće tehničke uvjete:

(1) osobno računalo ili drugi uređaj s mogućnošću prikaza web stranica i ispisa na pisač (mobitel, POS uređaj sa android sustavom ili slično),

(2) pisač A4 formata ili termalni pisač s širinom termalne trake koju mu navede Arges,

(3) pristup internetu, koji zadovoljava minimalne sigurnosne standarde zaštite od neovlaštenog pristupa

(4) produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju pribavljen od strane Fine, koji će Korisnik pohraniti unutar svog korisničkog računa, na predviđeno mjesto unutar Aplikacije (postavke),

(5) bilo koji internetski preglednik ažuriran na posljednje ažuriranje ili android ili iOS ili windows ili Linux ili MacOS sustav ovisno o verziji Aplikacije koju Korisnik želi koristiti.

3.2

Zahtjevi za resursima;

Osnovni minimalni tehnički zahtjevi računalne opreme:

1. Windows 10 64 bit ili noviji

2. Minimalno 1GB memorije, preporučljivo 2GB

Dodatni zahtjevi kod korištenja odgovarajućih funkcionalnosti aplikacije:

1. Svi pisači koji su instalirani u Operacijski sustav i mogu ispisati testnu stranicu

2. POS pisač (USB/paralelni/serijski ili bluetooth) ili u konekciji sa drugim uređajem

3. Monitor/ekran

4. Potrebna je stalna ili povremena veza na Internet

Osnovni minimalni tehnički zahtjevi za tablet računala:

1. operativni sustav: Android OS 5.0.

2. radna memorija: 1024MB RAM

3. interna memorija za pohranu: 4GB

4. ekran: 1024x600px (WSVGA)

5. mrežna povezivost*: WiFi ili 3G

6. periferna povezivost: Bluetooth 2.0 (za mobilni POS pisač)

7. potrebna je stalna ili povremena veza na Internet

Osnovni minimalni tehnički zahtjevi za mobitele:

1. operativni sustav: Android OS 5.0

2. radna memorija: 1024MB RAM

3. interna memorija za pohranu: 4GB

4. mrežna povezivost*: WiFi ili 3G

5. periferna povezivost: Bluetooth 2.0 (za mobilni POS pisač)

6. potrebna je stalna ili povremena veza na Internet

3.3

Preduvjeti za najam i korištenje:

1. Funkcionalno računalo, tablet, mobitel

2. Instaliran operativni sistem Windows/Android/Linux/iOS ili MacOS i svi potrebni pogonski programi (driveri),

3. Spojen pisač i pisač ispisuje testnu stranicu,

4. Spojeni svi periferni uređaji, s instaliranim pogonskim programima (driveri) u

Windowsima/Androidu/Linuxu/iOSu/MacOSu.


4.

POSTUPAK REGISTRACIJE

4.1 

Registracija se vrši putem pristupne poveznice na arges.hr i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, na sljedeći način:

4.2

Korisnik se registrira putem web aplikacije. Odgovorna osoba Korisnika unosi osnovne podatke o korisničkom računu (ime i prezime, email i zaporku, i slično), te se nakon registracije kreira tvrtka ili obrt sa svojim podacima (adresa, OIB i ostalo relevantno). 

Prilikom registracije korisnik, ukoliko želi, može i probno koristiti/testirati Aplikaciju bez naplate (oznaka TEST KORISNIK kod registracije), ali bez funkcionalnosti izrade ponuda/računa i slanja  podataka u Poreznu Upravu. U DEMO verziji omogućen je testni ispis računa koji služi isključivo za testiranje i prilagodbu pisača, te se ne može koristiti u druge svrhe. Ukoliko korisnik odabere  probno korištenje/testiranje aplikacije (DEMO) te nakon testiranja i/ili isteka roka korištenja želi koristiti Aplikaciju sa svim funkcionalnostima, odabire Paket i prihvaća Opće uvjete poslovanja. 

4.3

Na mail će mu stići ponuda za plaćanje pretplate ili će obaviti kupnju putem kartičnog plaćanja te po izvršenju plaćanja istog može nastaviti s radom unutar aplikacije sa već pohranjenim podacima koje je upisao tijekom probnog korištenja/testiranja.

4.4 

Opći uvjeti će prilikom unosa osnovnih podataka biti dostupni Korisniku na arges.hr (poveznica kod registracije) u internetskom izdanju, ali i s mogućnošću prikaza ispisa primjerka u .pdf formatu.

4.5

Da bi dovršetak registracije bio moguć, Korisnik se mora složiti s Općim uvjetima, izjaviti da je upoznat s Općim uvjetima te svojom obvezom plaćanja usluge, kao i da je suglasan da se usluga može odmah aktivirati. Nakon potvrde unesenih podataka, Korisniku se iz sustava šalje email poruka s linkom za dovršetak procesa registracije. Korisnik potvrdom na link (poveznicu) za dovršetak procesa registracije potvrđuje autentičnosti email adrese koju je unio.

4.6

Podnošenjem zahtjeva na ovaj način, Korisnik daje suglasnost na uporabu sredstva daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora te je upoznat i prihvaća da se ugovor između pružatelja usluge i Korisnika smatra sklopljenim aktivacijom usluge putem navedenog postupka.

4.7

Dovršetkom procesa registracije, korisnik koji je odabrao ponuđeni Paket za najam i korištenja Aplikacije i broj Operatera će zaprimiti putem maila, ponuda za uplatu cijene, te zapis o prihvaćanju Općih uvjeta.

Ukoliko korisnik tokom postojeće pretplate kreira nove Operatere, putem maila također dobiva zapis istome, a dodatni trošak će biti iskazan na idućem računu na temelju najvećeg broja Operatera u prethodnom mjesecu. 

4.8

Obračunsko razdoblje za sve Pakete je mjesec dana.

4.9 Korisnik koji je odabrao opciju probnog korištenja/testiranja aplikacije bez naplate (DEMO), zaprimit će putem maila zapis o prihvaćanju Općih uvjeta i za probno korištenje/testiranje aplikacije bez naplate (DEMO). 

4.9

Ukoliko korisnik želi dalje koristiti Aplikaciju (nakon DEMO verzije) sa svim funkcionalnostima, odabire Paket, a broj Operatera, ako su potrebni dodatni, određuje unutar modula Operateri te ponovno prihvaća Opće uvjete poslovanja. 

4.10

Naplata troškova najma i korištenja aplikacije se vrši za mjesec unatrag te u slučaju izostanka uplate od strane Korisnika Arges zadržava pravo ograničiti korištenje usluga prema vlastitom nahođenju.

4.11

Verzije aplikacije za preuzimanje prema Operativnom sustavu Korisnika ili dostupnost web verzije Aplikacije (putem internetskih preglednika) je javno dostupna na arges.hr/dostupnost.


5.

UGOVORNE ODREDBE

U dokumentu Ugovorne odredbe (Ugovor) koji se dostavlja Korisniku po aktivaciji Paketa bit će navedeni sljedeći podaci relevantni za sklapanje ugovora:

(1) potpuni podaci tvrtke Arges d.o.o.

(2) usluzi koja se nudi te njezinu nazivu i glavnim svojstvima usluge,

(3) cijeni usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,

(4) načinu plaćanja, te načinu i roku pružanja usluge,

(5) uvjetima promjene cijena Paketa

(6) točnoj mail adresi na kojoj Korisnik može iznijeti svoje prigovore,

(7) jamstvima koja se daju uz najam,

(8) najkraćem vremenu na koje pružatelj usluge pristaje sklopiti ugovor,

(9) uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora te obrascu za jednostrani raskid ugovora, kada se radi o Korisniku koji se, sukladno posebnim propisima, smatra potrošačem,

(10) da će Korisnik koji se, sukladno posebnim propisima, smatra potrošačem i koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, morati platiti razumni dio cijene,

(11) mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno sustavima za obeštećenje te načinu kako ih Korisnik koji se, sukladno posebnim propisima, smatra potrošačem, može koristiti.


6.

PROBNO KORIŠTENJE/TESTIRANJE APLIKACIJE BEZ NAPLATE (DEMO)

6.1

Prilikom registracije korisnik, ukoliko želi, ima mogućnost i probno koristiti/testirati aplikaciju bez naplate (DEMO), ali bez funkcionalnosti izrade ponuda/računa i slanja podataka u Poreznu Upravu. U DEMO verziji omogućen je testni ispis računa koji služi isključivo za testiranje i prilagodbu pisača, te se ne može koristiti u druge svrhe.

6.2

Ukoliko korisnik odabere na početku registracije probno korištenje/testiranje aplikacije (DEMO) te nakon testiranja želi dalje koristiti Aplikaciju sa svim funkcionalnostima, dužan je pretplatiti se za daljnje korištenje na način da odabere Paket najma i korištenja i broj  Operatera blagajne, te prihvati Opće uvjete poslovanja. 


7.

IZDAVANJE I DOSTAVA RAČUNA

7.1

Račun za usluge se kreira i dostavlja za mjesec unatrag. Za mjesec u kojem Korisnik počinje koristiti usluge računa se kreira u razmjernom iznosu (nepotpuni mjesec korištenja).

7.2

Korisniku će se kod kreiranja pretplate (odabira Paketa) omogućiti mogućnost odabira načina dostava računa:

1. dostava računa za plaćenu pretplatu putem e-maila

2. dostava računa za plaćenu pretplatu putem pošte.

Odabirom jednog od ponuđenih načina dostave Korisnik će dati privolu da pristaje na odabrani način dostave računa.

7.3

Pružatelj usluge jamči za vjerodostojnost računa i njegovog sadržaja (od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa), te povezanost s isporučenom uslugom.


8.

CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

8.1

Korisnik je za najam/korištenje Aplikacije obvezan plaćati pružatelju usluge naknadu u visini i na način utvrđen cijenom Paketa na web stranicama Pružatelja usluge arges.hr Naknadne izmjene i/ili dopune bit će dostupne na isti način.

8.2

Paket usluga koji je Korisnik naručio od pružatelja usluge plaća se mjesečno, prema odabranom Paketu, a najmanji i najveće razdoblje pretplate su 1 mjesec, s mogućnosti dugotrajnijih pretplata na zahtjev Korisnika.

8.3

Pružatelj usluge će putem Aplikacije obavijestiti Korisnika o isteku pretplate na Paket te je Korisnik dužan sam odabrati Paket pretplate i broj Operatera, kako bi se po podmirenju cijene najma nastavilo nesmetano korištenje Aplikacije u sljedećem razdoblju pretplate.

8.4

Ukoliko Korisnik ne obavi plaćanje Paketa korištenog u prethodnom obračunskom razdoblju (mjesecu) u roku dospijeća Pružatelj usluga ima pravo smatrati da je Korisnik odustao od korištenja Usluga.


9.

PRIVREMENO OGRANIČENJE KORIŠTENJA USLUGA

9.1

Ako se definirani iznos cijene Paketa Aplikacije ne podmiri u roku ili ukoliko nisu izvršeni svi prethodni koraci potrebni za produljenje najma i korištenja Aplikacije (kreiranje računa za najam aplikacije po kojem se vrši uplata najma Aplikacija), usluga može postati privremeno nedostupna ili suspendirana, bez obzira na posljedice koje može imati Korisnik.

9.2

Ako zbog propusta Korisnika podaci o identitetu Korisnika, broj računa, poziv na broj, ili bilo koji drugi podatak potreban za pravilno evidentiranje plaćanja nisu pravilno uneseni u obrazac za plaćanje, pružatelj usluge neće odgovarati za nemogućnost evidentiranja uplate iz navedenih razloga, sve dok Korisnik ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati.


10.

DODATNE OPCIJE I NAKNADE

10.1

Dodatne opcije/usluge koje nisu uključene u korisnički paket se obračunavaju prema dostavljenoj Ponudi na temelju Korisnikovog zahtjeva za izvršenjem usluge. Usluga će se izvršiti po primitku uplate za istu. Dodatnim Opcijama i Naknadama se smatraju zahvati na sustavu u svrhu prilagodbe sustava pojedinom Korisniku

10.2

Obračunska jedinica najma Aplikacije je jedan mjesec izuzev mjeseca početka korištenja Aplikacije.

10.3

Obveza Korisnika je da unutar svog korisničkog računa održava ispravnu e-mail adresu, jer u protivnom neće biti obaviješten o isteku usluge te će se istekom ugovora korisnički račun deaktivirati.

10.4

Pružatelj usluge može uvesti, promijeniti ili ukinuti korisnički paket pretplate, uz prethodnu obavijest Korisniku, sukladno važećim propisima i ugovornim odredbama. U slučaju promjene paketa pretplate i/ili opcija, odnosno uvjeta korištenja Aplikacije i dodatnih opcija, Korisnik nastavlja koristiti Aplikaciju prema važećim Paketima do isteka prema prethodno definiranom paketu do isteka, osim ukoliko su novi korisnički paketi i uvjeti povoljniji za Korisnika, u kojem slučaju će se primjenjivati za Korisnika povoljnija opcija.


11.

BAZA PODATAKA

11.1

Korisnik Aplikacije je vlasnik baze podataka.

11.2

Podaci se sinkroniziraju isključivo kada je dostupan pristup internetu, u slučaju nedostupnosti interneta Pružatelj usluge ne može omogućiti sinkronizaciju, odnosno pohranu podataka.

11.3

Korisnik je dužan omogućiti stalno dostupan internet.

11.4

U slučaju prestanka ugovora o najmu Aplikacije istekom vremena pružatelj usluge će u JSON/CSV formatu omogućiti Korisniku pristup podacima unutar korisničkog računa u narednom periodu od 24 mjeseca, prilikom kojeg će Korisnik moći pristupati podacima, ali bez mogućnosti izrade računa i korištenja ostalih usluga.

11.5

Nakon isteka roka od 24 mjeseca podaci će biti brisani iz baze podataka, s time da se podaci na zahtjev Korisnika mogu brisati i prije isteka navedenog roka.

11.6

U slučaju prestanka ugovora o najmu Aplikacije istekom vremena obveza Korisnika je da arhivira sve podatke koji su vezani uz zakonske obveze obračuna poreza i pripadajućih davanja vezanih uz poslovanje Korisnika.

11.7

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se ukoliko ugovor o najmu Aplikacije prestane raskidom bilo koje ugovorne strane.

11.8

U slučaju prestanka ugovora o najmu Aplikacije raskidom, pružatelj usluge će Korisniku na njegov zahtjev u JSON/CSV formatu dostaviti bazu podataka, pod uvjetom da Korisnik takav zahtjev postavi u roku od 15 dana. Nakon isteka roka unutar kojega Korisnik može postaviti zahtjev za dostavom baze podataka, pružatelj usluge nije dužan predmetne podatke čuvati, niti učiniti dostupnim Korisniku.


12.

PODACI O KORISNIKU

12.1

Korisnik je dužan dostaviti potrebne podatke i/ili dokumente nužne radi njegove identifikacije te u svrhu pružanja usluge najma Aplikacije u obliku u kojem pružatelj usluge zatraži, a sukladno posebnim propisima.

12.2

Korisnik dostavlja Pružatelju usluge podatke vezane uz poslovanje, kao i podatke o svojim zaposlenicima, a pružatelj usluge iste prikuplja isključivo u svrhu ispunjenja ugovora i omogućavanja rada sustava za blagajničko poslovanje.

12.3

Podaci koji se tiču Općih uvjeta poslovanja, na temelju kojih se vrši obračun i naplata usluge, uključujući prometne podatke, obrađuju se u svrhe:

(1) pružanja najma i korištenja Aplikacije;

(2) obračuna i naplate pruženih usluga;

(3) provjere platežne sposobnosti;

(4) osiguravanja adekvatne razine sigurnosti usluge i/ili mreže i sprečavanja zlouporaba i prijevara.

12.4

Korisnik je suglasan da Aplikacija koristi njegov digitalni certifikat za potrebe fiskalizacije računa izrađenih kroz Aplikaciju.

12.5

Digitalni certifikat će biti pohranjen u središnjoj bazi podataka Aplikacije sa lozinkom u zaštićenom (kriptiranom) obliku. 

12.6

Korisnik može zatražiti od pružatelja usluge obavljanje dodatne usluge instalacije digitalnog certifikata, a koja usluga će se obračunati prema cijeni od 150,00 kn/h+PDV za svaki započeti sat.

Korisnik koji zatraži instalaciju digitalnog certifikata pristaje pružatelju usluge dostaviti sve podatke potrebne za izvršenje navedenog posla.

12.7

Digitalni certifikat te svi podaci vezani uz digitalni certifikat (registracijski kodovi, PIN broj i dr.) pripadaju korisniku te je korisnik isključivo odgovoran za pravilno korištenje tih podataka.

12.8

Korisnik je suglasan da se pružatelj usluge oslobađa bilo kakve odgovornosti za štetu zbog neovlaštenog ili nestručnog korištenja podacima iz prethodnog stavka, kao i eventualnih drugih zlouporaba nastalih uporabom predmetnih podataka.


13.

OBRADA PODATAKA - izvod iz Pravila privatnosti (GDPR)

Svoju privolu za obradu podataka koja se podrazumijeva kao sadržajni dio usluge, Korisnik daje dovršenjem postupka registracije odnosno egzaktnim prihvatom Privole za obradu podataka. 

13.2

Podaci o Korisniku mogu se obrađivati i u druge zakonom određene te dopuštene svrhe.

13.3

Korisnik je suglasan da pružatelj usluge koristi njegove osobne podatke i u promidžbene svrhe vezane isključivo uz sustav za blagajničko poslovanje te u svrhu zaštite legitimnih poslovnih interesa, odnosno prevencije zlouporabe i prijevara, a posebno:

(1) u svrhu opće korisničke podrške (savjetovanja), unapređivanja prodaje i promidžbe usluga i proizvoda pružatelja usluge, te segmentacije i istraživanja tržišta, a u cilju kreiranja novih proizvoda i usluga pružatelja usluge;

(2) u svrhu izravne promidžbe usluga i proizvoda pružatelja usluge radi što boljeg informiranja Korisnika o ponudi proizvoda i usluga pružatelja usluge putem pisanih obavijesti, elektronske pošte, telefona, telefaksa, tekstualnih poruka (sms, mms), izravnim kontaktom od strane ovlaštenog prodajnog djelatnika i sl. Izravna promidžba će se odnositi isključivo na novu ponudu Arges d.o.o.. 

13.4

Korisnik ima mogućnost dostave prigovora na ovu vrstu kontakta putem e-maila arges@arges.hr ili telefona na 099 309 2121.

13.5

Pružatelj usluge neće podatke Korisnika prosljeđivati trećim stranama u svrhu marketinga. Korisnik je suglasan da pružatelj usluge prikupljene podatke koji se odnose na njega, a koji se prikupljaju u svrhu navedenu u Općim uvjetima te ostale podatke potrebne za ispunjenje ugovora iznosi izvan Republike Hrvatske, u zemlje u kojima se nalaze podatkovni centri na kojima će biti instalirana Aplikacija. Podatkovni centri se nalaze u Europskoj uniji.

13.6

Korisnik je suglasan da pružatelj usluge može ustupati podatke trećim osobama radi naplate potraživanja koja ima prema Korisniku, a to sve radi zaštite legitimnog poslovnog interesa pružatelja usluge u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, umanjenja postojećeg i budućeg duga, kao i u svrhu zaštite interesa Korisnika.

13.7

Podatke o trećim osobama koje Korisnik prikuplja i unosi u Aplikaciju pružatelj usluge ne smije davati na korištenje drugim primateljima, niti ih smije obrađivati za bilo koju drugu svrhu, osim u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ugovorom.

13.8

Podaci uneseni od strane Korisnika u Aplikaciju i sadržaj koji Korisnik obrađuje najmom Aplikacije, predstavljaju povjerljive podatke Korisnika. Navedeni podaci i odabir načina njihove obrade, u skladu s ovim Općim uvjetima, spadaju pod isključivu kontrolu Korisnika. Pružatelj usluge neće ostvarivati pristup, koristiti, mijenjati niti na bilo koji drugi način obrađivati u vlastite svrhe podatke koje korisnik unosi u Aplikaciju pri korištenju usluge i koji se obrađuju od strane korisnika korištenjem Aplikacije.

13.9

Pružatelj usluge je dužan čuvati kao povjerljive sve podatke o kojima bi, radi ispunjavanja svojih obveza prema Korisniku sukladno ovim Općim uvjetima, mogao dobiti saznanje, te će osiguravati odgovarajuće mjere zaštite podataka.

13.10

Pružatelj usluge ili Korisnik ne smiju otkrivati povjerljive informacije koje se odnose ili su vezane uz ugovor o najmu aplikacije neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strane bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, a iste je jedna strana povjerila drugoj za vrijeme trajanja korištenja aplikacije, a osobito ne smiju otkrivati gore navedene informacije izravnim ili neizravnim konkurentima druge strane.

13.11

Korisnik potvrđuje da je u smislu važećih propisa detaljno obaviješten o obradi podataka te je suglasan s načinima davanja privola iz prethodnih članaka.

13.12

Svaka privola dana u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta može se u svako doba besplatno opozvati ili ograničiti, u cijelosti ili djelomično (uključujući u pogledu željenog načina primanja promidžbenih obavijesti), podnošenjem zahtjeva podnositelj usluge pisanim putem, osobno, elektronskom poštom na arges@arges.hr ili telefonskim pozivom na 099 309 2121.

13.13

Pružatelj usluge dužan je prikupljene podatke na odgovarajući način zaštititi od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. 


14.

PROMJENA PODATAKA

14.1

Korisnik mora obavijestiti Pružatelja usluge o svakoj promjeni podataka definiranoj putem registracije odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. 

14.2

Korisnik je isključivo odgovoran za svaku štetu koja može nastati u slučaju neispunjavanja te obveze. U protivnom, smatrat će se da je dostava temeljem postojećih podataka valjano izvršena.


15.

KORISNIČKI PODACI

15.1

Odgovorna osoba Korisnika prilikom registracije unosi identifikacijske oznake (korisničko ime, zaporka) ili ih zaprima putem maila navedenog kod registracije, a koji služe za autorizaciju pristupa Aplikaciji, a koje je dužna čuvati od neovlaštenog korištenja. 

15.2

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovom identifikacijskom oznakom. Korisnici ne smiju omogućiti korištenje svojeg korisničkog računa i lozinke neovlaštenim osobama, niti pristupati informacijskom sustavu koristeći korisnički račun i lozinku druge osobe.

15.3

Pružatelj usluge neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima, uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s identifikacijskom oznakom Korisnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja bilo koje identifikacijske oznake Korisnika. 

15.4

U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu identifikacijske oznake, Korisnik je suglasan da ga Pružatelj usluge ima pravo teretiti ga za sve troškove učinjene pod njegovom identifikacijskom oznakom, do trenutka prijave pružatelju usluge. Prijave neovlaštenog korištenja identifikacijske oznake smatrat će se valjanima, ukoliko su prijavljene putem maila na arges@arges.hr bilo kojim danom u vremenu od 0 do 24 sata ili telefonski u toku radnog vremena, na broj telefona 099 309 2121 uz obavezno navođenje informacija koje su potrebne radi ocjene istinitosti prijave.


16.

ODGOVORNOST ZA NAJAM I KORIŠTENJE APLIKACIJE

16.1

Korisnik se obvezuje koristiti Aplikaciju sukladno tehnološkim postavkama utvrđenima Općim uvjetima i uputama Pružatelja usluga te ostalim pozitivnim pravnim propisima.

16.2

Korisnik je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze prilikom omogućavanje pristupa bazi podataka trećim stranama, primjerice knjigovodstvima. 

16.3

Korisnik je odgovoran za točnost podataka unesenih prilikom registracije za najam i korištenje Aplikacije.

16.4

Korisnik je odgovoran za ispravan unos i sukladnost poreznih stopa koje su vezane uz Korisnikovo poslovanje. Korisnikova obveza je da utvrdi točnost unesenih poreznih stopa artikala prema poreznim kategorijama sukladno svom poslovanju, te da iste ažurira pravovremeno.

16.5

Kod obrade osobnih podataka u okviru korištenja Aplikacije, Korisnik je odgovoran za osiguravanje primjene svih obveza koji su propisani važećim propisima o zaštiti osobnih podatka za voditelje zbirki osobnih podataka.

16.6

Korisnik snosi isključivu odgovornost za sigurnost svojih podataka.

16.7

Korisnik je odgovoran za točnost podataka unesenih prilikom korištenja Aplikacije, točnost podataka iskazanih na računu i pravovremeno slanje računa prema Poreznoj upravi.

16.8

Radi sinkronizacije i pohrane podataka, Korisnikova obveza je stalno dostupan internet.

16.9

Ukoliko Korisnik uoči bilo kakve nepravilnosti u radu Aplikacije, dužan je u najhitnijem roku obavijestiti Pružatelja usluge, kako bi se uočene pogreške ispravile.

16.10

Korisnik je dužan izvršavati pravovremeno ažuriranje zadnje verzije Aplikacije. Ukoliko Korisnik zanemari obavijest pružatelja usluge o potrebi obnove verzije aplikacije koja će mu biti prikazana na blagajni, pružatelj usluge nije odgovoran za greške u radu Aplikacije. 


17.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

17.1

Pružatelj usluge ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog:

(1) nemogućnosti korištenja Aplikacije uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika,

(2) nedostupnosti Aplikacije nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile,

(3) grešaka u radu Aplikacije,

(4) neadekvatnosti usluge za poslovne potrebe Korisnika,

(5) neažuriranja zadnje verzije Aplikacije.

17.2

Korisniku se pruža, najam i korištenje Aplikacije u konačnom obliku, po principu „kako je“ („as is“) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Aplikacije. Iako pružatelj usluge radi konstantno testiranje i održavanje Aplikacije, ne može jamčiti: da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu Aplikacije, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova.

17.3

U svakom slučaju pružatelj usluge će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

17.4

Pružatelj usluge ne odgovara Korisniku za štetu, ukoliko unatoč mjerama zaštite, dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.


18.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

18.1

Cjelokupno intelektualno vlasništvo (program, struktura, edukacija, web podrška, slike, fotografije, logotipi i dr.) isključivo je vlasništvo pružatelja usluge. Korisnik Aplikacije nema pravo prodati, ustupiti, pokloniti niti na bilo koji drugi način izvlastiti cjelinu ili bilo koji dio intelektualnog vlasništva pružatelja usluge.


19.

POSEBNE OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE

Pružatelj usluge posebno se obvezuje:

(1) omogućiti podroban pregled i ispis svih računa, zapisa o prihvatu Općih uvjeta poslovanja, kao i računa za razdoblje unatrag 6 mjeseci od dana aktivacije usluge putem korisničkih stranica na arges.hr

(2) čuvati podatke Korisnika u skladu s važećim propisima i međunarodnim standardima i preporukama,

(3) pružiti besplatnu podršku putem i mail-a: arges@arges.hr te na način kako je previđeno Paketima

(4) Pružiti besplatnu podršku putem Službe za tehničku podršku na mail podrska@arges.hr ili broj telefona 099 309 2121,

(5) prigodom aktivacije usluge pristupa Aplikaciji, osigurati korisnički račun od neovlaštenog korištenja, na način da jedino Korisnik usluge ima pristup preko svog korisničkog računa,

(6) isporučiti ispravan računalni program, te pružiti podršku putem mail-a za instalaciju i osnovne upute

(7) osiguravanje kontinuirane funkcionalnosti Aplikacije,

(8) pružanje pomoći pri rješavanju problema pri djelovanju Aplikacije – pomoć će primarno biti pružana putem telefona i mail-a

(9) osiguravanje tekuće isporuke poboljšanja, novih verzija i potrebnih popravaka programskog koda Aplikacije u slučaju ustanovljenih nepravilnosti rada instalirane ili korištene Aplikacije (BUG FIX),

(10) osiguravanje promjene Aplikacija prema zakonskim odredbama.


20.

OTKAZ I RASKID

20.1

Ugovor o korištenju aplikacije prestaje istekom perioda najma i korištenja, ukoliko Korisnik pravovremeno ne produži najam.

20.2

Ako se Korisnik ne pridržava Općih uvjeta ili ako pružatelju usluge po dospijeću ne plati naknadu za korištenje Aplikacije, pružatelj zadržava pravo onemogućiti Korisniku korištenje Aplikacije bez prethodne najave, s učinkom trenutnog raskida ugovora na štetu Korisnika. 

20.3

Po naknadnom plaćanju pružatelj usluge može Korisniku omogućiti ponovno korištenje Aplikacije uz naknadu za reaktivaciju od 100,00 kn + PDV.

20.4.

U slučaju raskida ugovora, naknade za najam koje su prethodno plaćene, pružatelj usluge nema obavezu vratiti. 


21.

SUGLASNOST S IZMJENAMA OPĆIH UVJETA

21.1

Pružatelj usluge zadržava pravo naknadne izmjene i/ili dopune Općih uvjeta o čemu je dužan obavijestiti Korisnika.

21.2

Smatra se da je Korisnik pristao na izmjene i/ili dopune Općih uvjeta ako u roku od 8 dana od kada je obaviješten ne otkaže korištenje Aplikacije.


22.

RJEŠAVANJE SPOROVA

22.1

Pružatelj usluge i Korisnik su suglasni da će mirno riješiti sve sporove proizašle iz ugovora, a ako to nije moguće, nadležan je sud u Varaždinu.